Vị trí thủ môn cho thấy sự thay đổi rõ rệt nhất của việc tăng lương lên 200, khi mà giờ mọi người đã bắt đầu đầu tư nghiêm túc cho người gác đền