Tổng kết tháng 12 của năm 2021 với các vị trí trong rank xếp hạng 1vs1 dành cho các bạn tham khảo